Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN:

LST LASTECHNIEK BV (statutaire naam Las Service Tiel B.V.),  GEVESTIGD TE WAARDENBURG Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11029374

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen LST Lastechniek B.V. hierna te noemen: LST en een wederpartij waarop LST deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met LST, voor de uitvoering waarvan door LST derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van de eventueel door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk door LST uitgesloten.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van LST zijn geldig gedurende 30 dagen na de datum van de offerte of aanbieding, doch worden geheel vrijblijvend gedaan, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen.

2. De door LST bij de offerte of aanbieding verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema’s en beschrijvingen etc. gelden slechts ter verduidelijking.

3. Indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat in de offerte of aanbiedingen een kennelijke vergissing dan wel verschrijving zit, kan LST niet aan haar offerte of aanbieding worden gehouden.

4. Bij schriftelijke bevestiging van een order door LST geldt de inhoud van de opdrachtbevestiging als de inhoud van de overeenkomst.

5. Documentatie-, verwerkings- en andere adviezen, begeleiding en inspectie worden naar beste weten en kunnen verstrekt, respectievelijk uitgevoerd evenwel- tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen- vrijblijvend en buiten verantwoordelijkheid van LST.

6. Gegevens in drukwerken, verstrekt door LST zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden LST niet.

7. De in de offerte en aanbieding vermelde prijzen zijn netto contant en zonder korting en exclusief B.T.W.

8. Aanbiedingen uit voorraad geschieden altijd zolang de voorraad strekt.

9. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn aanbiedingen exclusief dienstverlening (bijvoorbeeld ter zake van montage of installatie).

Artikel 3 Overeenkomsten

1. Alle overeenkomsten en alle andere transacties, onder welke naam dan ook aangegaan, komen tot stand door schriftelijke bevestiging, dan wel door het uitvoering geven aan de verkregen opdracht/order door LST.

2. Indien overeenkomsten en aanvullingen daarvan schriftelijk door LST  zijn bevestigd, is LST aan deze gebonden voor zover en op de wijze zoals door haar bevestigd. De wederpartij die aan LST een opdracht doet, blijft aan zijn opdracht gebonden, totdat deze door de LST is geweigerd.

Artikel 4 Levertijden en plaats van aflevering

1. Levering geschiedt af werkplaats, fabriek, magazijn of winkel, ter keuze van LST, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. LST dient derhalve bij niet-tijdige levering schriftelijk in gebreke te worden gesteld. LST dient daarbij een redelijke termijn te worden gegeven om alsnog uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst. LST is nimmer aansprakelijk (ook niet na ingebrekestelling) voor vergoeding van schade als gevolg van overschrijding van de overeengekomen levertijd, tenzij deze bij een schriftelijke overeenkomst is bedongen.

3. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan de zaken te zijner beschikking, opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 5 Overmacht

1. Indien LST door overmacht tot levering wordt verhinderd, is zij niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens wederpartij. LST heeft het recht gedurende de duur der overmacht alle of enkele verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden, zonder tot vergoeding van enige schade aan de wederpartij gehouden te zijn.

2. Onder overmacht wordt onder meer beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt, oorlog of oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, zowel in fabrieken waarvan LST materiaal betrekt als in eigen magazijn, bedrijfsstoringen, stremming van de aanvoer, breuk aan machines of gereedschappen, inkrimping der productie en gebrek aan brandstoffen, wettelijke bepalingen of andere bepalingen van overheidswege en andere onvoorziene omstandigheden alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor LST redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze na te komen.

Artikel 6 Montage in uurloon of aangenomen werk

1. Montage wordt uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven. Het met de montage belaste personeel beperkt zich tot het monteren van het door LST geleverde materiaal en/of het materiaal dat in de opdracht was begrepen. Voor buiten de opdracht vallend montagewerk is LST niet aansprakelijk.

2. De wederpartij dient te zorgen voor sjouwerhulp, smeer- en poetsmiddelen en benodigde verwarming en verlichting tijdens het uitvoeren van de montage.

3. Reparatie aan bestaand oud materiaal, beschermingen van gaten, luiken, riemen enz. vloeit, tenzij anders overeengekomen is, niet voort uit verplichtingen tot levering, werkvaardige oplevering of montage.

4. Wanneer de montage, door oorzaken buiten de schuld van LST, niet geregeld en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, zal LST de daaruit voortvloeiende kosten aan wederpartij in rekening te brengen tegen het normale tarief.

5. In afwijking van het bepaalde in artikel 11 ten aanzien van de reclametermijn, worden reclames na vertrek van het montagepersoneel betreffende de uitvoering van het werk of de duur daarvan, niet in behandeling genomen. Alle eventuele extra kosten en wel in het bijzonder kosten, ontstaan doordat de montage niet in de gewone dag uren kan geschieden, komen voor rekening van de wederpartij. Nadat de montage is afgerond en de zaken door het personeel van LST in bedrijf zijn gesteld, wordt de montage geacht te zijn voltooid.

Artikel 7 Betalingscondities

1. Betaling dient te geschieden voor of uiterlijk op de op de factuur vermelde vervaldatum.

2. Alle betalingen dienen netto contant te geschieden, zonder korting of beroep op enige verrekening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en voor zover de wet niet anders voorschrijft.

3. LST is gerechtigd alvorens te leveren, met de levering dan wel de nakoming van de opdracht voort te gaan, naar haar oordeel voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen. Deze bepaling geldt ook indien krediet is bedongen. LST mag tevens de leveranties opschorten indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de nakoming van zijn (betalings-)verplichtingen, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen, geeft LST het recht, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar rechten op vergoeding van onkosten en winstderving.

4. De vordering tot betaling der gehele koop-/huurprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer de wederpartij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, indien enig beslag op de zaken of vorderingen van wederpartij wordt gelegd en indien deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 8 Gevolgen der wanbetaling

1. Indien wederpartij in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur, dan is wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is, zonder dat hiervoor enige voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn, een rente van 3% per maand, waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand worden geteld, verschuldigd over elk factuurbedrag dat niet op de vervaldatum is voldaan.

2. LST van de wederpartij mogen vorderen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die door de niet-tijdige betaling van de wederpartij worden veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn in ieder geval door de wederpartij verschuldigd indien LST zich voor de invordering de hulp van een derde heeft verzekerd. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,00. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente).

  • Over de eerste EURO 3.000: 15%
  • Over het meerdere tot EURO 6.0000: 10%
  • Over het meerdere tot EURO 15.0000: 8%
  • Over het meerdere tot EURO 60.000: 5%
  • Over het meerdere vanaf EURO 60.000: 3%

Indien LST het faillissement van wederpartij aanvraagt, is deze, naast de koopsom/huurpenningen, de rente en de daarop drukkende buitengerechtelijke kosten, eveneens de kosten van faillissementsaanvraag verschuldigd.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien LST aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling daaromtrent is geregeld.

2. LST is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, welke is ontstaan doordat LST is uitgegaan van onjuiste en of onvolledige door wederpartij verstrekte gegevens.

3. LST is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, tenzij de wet dwingend anders bepaalt. Onder indirecte schade wordt onder andere begrepen, gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparing en schade door bedrijfsstagnatie.

4. LST is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door gebreken aan het uitgevoerde werk of gemonteerde en/of geleverde/verhuurde installaties en zaken. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade, die door of tijdens de uitvoering van het werk, of de montage van de geleverde/verhuurde installaties of zaken aan het perceel, het voertuig of het schip waar deze bewerkingen plaatsvinden, of de zich daarin bevindende zaken, wordt toegebracht. LST is evenmin aansprakelijk voor de schade bij de uitvoering van het werk of de montage van de geleverde/verhuurde zaken, veroorzaakt door fouten of verzuimen van derden, evenmin als voor de schade, veroorzaakt door chemische invloeden of inductie van reeds aanwezige of door derden gebezigde materialen.

5. LST is niet aansprakelijk voor schade, die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde/verhuurde installaties en zaken in percelen, schepen of voertuigen van wederpartij of derden of in de open lucht wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt, of aan zaken, welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats, waar gewerkt wordt.

6. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de zaken, gereedschappen en materialen van LST, zodra deze zich op het werk bevinden, een en ander voor zover niet te wijten aan de persoonlijke grove schuld of nalatigheid van LST.

7. Wederpartij verbindt zich LST te zullen vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens LST ter zake van de levering/verhuur en/of montage en ter zake van het gebruik van toegezonden tekeningen, monsters, modellen of modelplaten, uit hoofde van welke oorzaak dan ook en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.

8. Mocht LST aansprakelijk zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9. De aansprakelijkheid van LST is in ieder geval beperkt tot het bedrag wat door haar verzekering wordt uitgekeerd.

10. In alle gevallen, waarin LST een beroep op het bepaalde in bovenstaande doet, kan (kunnen) haar eventueel aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep daarop doen, dit als ware het beding eveneens ten behoeve van de betrokken werknemer(s) gemaakt.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. Totdat alle vorderingen, die LST heeft of zal verkrijgen op wederpartij, uit welke hoofde ook, volledig zijn betaald, blijven de geleverde zaken voor rekening en risico van de wederpartij en hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt uitsluitend eigendom van LST.

2. De wederpartij is niet bevoegd deze zaken te verpanden of op andere wijze te bezwaren dan wel in eigendom over te dragen. Ingeval de wederpartij enige verplichting uit een overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken jegens LST niet nakomt, is deze zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen.

3. Ingeval LST een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud wordt/worden de overeenkomst(en) ook zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht van LST tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

4. De wederpartij is verplicht LST terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit, dat derden rechten doen gelden op goederen, waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust. Mocht te eniger tijd blijken, dat wederpartij niet aan deze verplichtingen heeft voldaan, dan is hij een boete van 10% van het onbetaalde gedeelte van de koopsom aan LST verschuldigd.

Artikel 11 Reclames

1. Reclames omtrent de maat, het gewicht, hoeveelheid en/of uiterlijk waarneembare gebreken dienen plaats te vinden bij aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst der zaken.

2. Reclames omtrent de uiterlijk niet waarneembare gebreken dienen schriftelijk bij aangetekend schrijven te worden gedaan binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek, althans nadat het gebrek in redelijkheid door de wederpartij ontdekt kan zijn, doch in geen geval later dan 21 dagen na ontvangst der zaken.

3. Indien de wederpartij deze termijnen niet in acht neemt, heeft hij zijn rechten jegens LST wegens beweerde ondeugdelijke levering verwerkt.

4. Alle retourzendingen dienen franco adres van afzending te geschieden. LST is gerechtigd om ongefrankeerde zendingen te weigeren.

5. Wanneer een schriftelijke, tijdig ingediende reclame gegrond wordt bevonden, is LST slechts gehouden de betreffende door haar geleverde of gerepareerde zaken kosteloos te herstellen, dan wel door andere te vervangen, zulks uitsluitend ter keuze van LST.

6. Reclames schorten de betalingsverplichting(en) van de wederpartij niet op.

Artikel 12 Garantie

1. Door LST geleverde, door haar van een derde gekochte zaken of onderdelen daarvan, zijn aan geen andere garantie onderworpen als die welke LST van de desbetreffende fabrikant/leverancier hiervoor heeft bedongen.

2. LST biedt dezelfde garantie als de fabrikant/leverancier, indien en voor zover de fabrikant/leverancier vrijwillig bereid is LST te vergoeden, wat LST ingevolge de garantiebepalingen van de fabrikant/leverancier claimt. Indien de fabrikant/leverancier geen garantie biedt, wordt door LST eveneens geen garantie gegeven.

3. Demontage of montage komt niet voor rekening van LST.

4. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige of onjuiste behandeling/onderhoud (niet of niet voldoende smering, smering met ondeugdelijk materiaal), of die welke zich voordoen na wijzigingen of reparaties door of namens de wederpartij zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie.

5. De garantie geldt slechts indien de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens LST (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

6. Door LST wordt geen garantie gegeven voor machinerieën, instrumenten, gereedschappen of installaties, welke door LST zijn gerepareerd/gemonteerd, doch niet door haar zijn geleverd.

7. De garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het gratis leveren van nieuwe onderdelen.

8. LST heeft de bevoegdheid (uitsluitend te harer beoordeling) in bepaalde gevallen in plaats van levering van nieuwe onderdelen, het geleverde geheel te vervangen, dan wel dit terug te nemen.

9.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt geen garantie gegeven voor machinerieën, instrumenten, gereedschappen, installaties, werktuigen of andersoortige geleverde artikelen, welke (in hoofdzaak) niet nieuw waren op het moment van levering.

Artikel 13 Zekerheden

1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:

a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten;

b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.

18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen.

5. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten opzichte van eenieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht.

6. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

Artikel 14 Beëindiging van de overeenkomst

Als opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en op- drachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 15 Geschillen

1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van LST is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit aanbiedingen en leveringen, alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van werk, van koop en verkoop, of van huur en verhuur, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Desalniettemin heeft LST het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.